文艺 > 言论/想法 > 社论:加强法律框架遏制网络罪案
面对网络时代带来的变化,我们有必要加强法律框架,以提高网络干案者的犯罪成本。
(档案照)
Previous Next

shè lùn社论jiā qiáng加强fǎ lǜ法律kuàng jià框架è zhì遏制wǎng luò网络zuì àn罪案

08.04.2021

联合早报

  suí zhe随着wǎng luò网络dehuàlínlínzǒngzǒngdewǎng luò网络zuì àn罪案yìng yùn ér shēng应运而生ér qiě而且yuè lái yuè越来越chāng kuáng猖狂cóngwǎng luò网络sàn bù散布dejiǎxìn xī信息wǎng luò网络dào qiè盗窃zī liào资料dàowǎng luò网络língwǎng luò网络lè suǒ勒索yǐ jí以及wǎng luò网络zhà piàn诈骗yǐ zhì yú以至于guóguózhī jiān之间dehēi kè黑客xí jī袭击wǎng luò网络zuì àn罪案dexíng shì形式shuōshìwú qí bù yǒu无奇不有shòu hài zhě受害者fēnzhǒng zú种族nián líng年龄xìng bié性别yǐ jí以及shè huì社会jiē céng阶层érwǎng luò网络zuì fàn罪犯zàixū nǐ虚拟shì jiè世界gānànhòuwǎng wǎng往往dé yǐ得以xiāo yáo fǎ wài逍遥法外

  rì qián日前wǒ guó我国zǒng lǐ总理lǐ xiǎn lóng李显龙chéng wéi成为wǎng luò网络zuì àn罪案deshòu hài zhě受害者yī gè一个qū kuài区块liànpíng tái平台zàiwèi jīng未经yǔn xǔ允许zhī qíng知情deqíng kuàng情况xiàmàoyòngdetuīgè rén个人yè miàn页面tuī xiāo推销jiā mì加密huò bì货币yóu yú由于wǎng zhàn网站dechuàng jiàn zhě创建者nì míng匿名zǒngfā chū发出gōng kāi公开tuīwényāo qiú要求duì fāng对方lì jí立即shān chú删除dexìng míng姓名zhào piàn照片bìngjǐng tì警惕gōng zhòng公众zàijìn xíng进行rèn hé任何tóu zī投资zhī qián之前wù bì务必què bǎo确保yǒu guān有关tóu zī投资shìzhēn shí真实qiěhé fǎ合法deyǐ miǎn以免luò rù落入piàn zi骗子dequān tào圈套

  jīn róng金融guǎnzhǐ chū指出qù nián去年yǒu102jiāqǐ yè企业huògōng sī公司dài biǎo代表bèiliè rù列入tóu zī zhě投资者jǐng tì警惕míng dān名单chuàngxiànián lái年来dezuì gāo最高jì lù纪录qí zhōng其中shù mǎ数码dài bì代币xiāng guān相关jiāo yì交易zhànlefēnzhī yī之一biǎo shì表示bù shǎo不少wǎng zhàn网站shè jiāo社交méi tǐ媒体píng tái平台tiēwénmàoyòngbù zhǎng部长qí tā其他zhī míng知名gōng zhòng rén wù公众人物zhāo lǎn招揽gōng zhòng公众tóu zī投资bǐ tè比特

  chú le除了màoyònggōng zhòng rén wù公众人物móu lì牟利dewǎng luò网络zuì àn罪案bù fǎ zhī tú不法之徒zàiguānbìngqíngqī jiān期间lì yòng利用mín zhòng民众debù ān不安kǒng jù恐惧jìn xíng进行zhà piàn诈骗xīn jiā pō新加坡wǎng luò网络ān quán jú安全局jú zhǎng局长zhìxiánjiē shòu接受lián hé zǎo bào联合早报zhuān fǎng专访shítòu lù透露fàn zuì fēn zǐ犯罪分子jièyì qíng疫情wèiěrbìngmàoyònggāoliú liàng流量dewǎngluòpíngtáiyǐ jí以及yín háng银行děngfú wù服务gōng yìng shāng供应商qiè qǔ窃取rénliàocái wù财务shù jù数据zhèlèiwǎng luò网络diào yú钓鱼gōng jī攻击shì jiàn事件niánzàiwǒ guó我国gòng yǒu共有jìn5000píng jūn平均měi tiān每天13

  xīn jiā pō新加坡defàn zuì shuài犯罪率xiǎng yù享誉quán qiú全球dànwǎng luò网络zuì àn罪案zhānlezhè gè这个měi yù美誉jǐng fāng警方deshù jù数据xiǎn shì显示wǒ guó我国qù nián去年defàn zuì shuài犯罪率zēng jiā增加6.5%qí zhōng其中wǎng luò网络zhà piàn诈骗àn jiàn案件jí sù急速shàng shēng上升shìzhǔ yào主要deyuán yīn原因cóng qián从前niánde9545zēng jiā增加zhì1wàn5756érshòu hài zhě受害者sǔn shī损失dejīn é金额chāo guò超过2亿yuánqián nián前年duōchūjìn8000wànyuánrú guǒ如果méi yǒu没有wǎng luò网络zhà piàn诈骗àn jiàn案件wǒ guó我国defàn zuì shuài犯罪率shí jì shàng实际上xià diē下跌15.3%

  zàixū nǐ虚拟shì jiè世界wǎng luò网络gānànzhědé yǐ得以yǎn shì掩饰shēn fèn身份ér qiě而且bù shǎo不少shìzàihǎi wài海外cāo zuò操作yīn cǐ因此zhí fǎ执法dāng jú当局wǎng wǎng往往biān cháng mò jí鞭长莫及cǐ wài此外wǎng luò网络àn jiàn案件xíng xíng sè sè形形色色zhí fǎ执法dāng jú当局qióngyìng fu应付wǎng luò网络gānànzhědefàn zuì犯罪chéng běn成本hěnérpiàncáipiàndeshōu huò收获shènfēngdǎo zhì导致tā men他们sì wú jì dàn肆无忌惮decóng shì从事fēi fǎ非法gòu dàng勾当yǐ jí以及qīn fàn侵犯tā rén他人deyǐn sī隐私

  yóu yú由于wǎng luò网络gānànzhěwú suǒ bù zài无所不在ér qiě而且gānànshǒu fǎ手法qiān biàn wàn huà千变万化wǎng luò网络shǐ yòng zhě使用者yǐ jí以及shòu hài zhě受害者wǎng wǎng往往gǎn dào感到wú lì无力wú zhù无助zhèng fǔ政府bù yí yú lì不遗余力tōng guò通过xuāndǎojiā qiáng加强guó rén国人dewǎngluòānquányì shí意识bìngzàifā xiàn发现kě yí可疑dewǎng zhàn网站huòzhà piàn诈骗shǒu fǎ手法shíjí shí即时fā bù发布xìn xī信息jǐng fāng警方chéng lì成立lefǎnzhà piàn诈骗zhōng xīn中心yín háng银行hé zuò合作zǔ duàn阻断zhà piàn诈骗fēn zǐ分子decái lù财路rán ér然而cóngwǎng luò网络àn jiàn案件shàng shēng上升deshù mù数目xiǎn shì显示guó rén国人dewǎngānyì shí意识yǐ jí以及zhí fǎ执法dāng jú当局dezhí fǎ执法lì du力度hái yǒu还有xǔ duō许多kě yǐ可以gǎi jìn改进dekōng jiān空间

  miàn duì面对wǎngluòshídàidài lái带来debiàn huà变化wǒ men我们yǒubì yào必要jiā qiáng加强fǎ lǜ法律kuàng jià框架tí gāo提高wǎng luò网络gānànzhědefàn zuì犯罪chéng běn成本zàixiàn shí现实shì jiè世界dào qiè盗窃línglè suǒ勒索yǐ jí以及zhà piàn诈骗dōushìyán zhòng严重defàn zuì犯罪xíng wéi行为gānànzhědōubì xū必须wèitā men他们dezuì xíng罪行fù chū付出dài jià代价tóng yàng同样dewǎng luò网络dào qiè盗窃wǎng luò网络língwǎng luò网络lè suǒ勒索yǐ jí以及wǎng luò网络zhà piàn诈骗yīng gāi应该shòu dào受到tóng děng同等dechéng fá惩罚huòshèn zhì甚至gènggāodechéng fá惩罚yīn wèi因为zàiwǎng luò网络shì jiè世界zhōngshòu hài zhě受害者derén shù人数gèng duō更多wéi yǒu唯有dāngwǎng luò网络gānànzhěwèitā men他们dexíng wéi行为fù chū付出chén zhòng沉重dedài jià代价fǎ lǜ法律cái néng才能duìhòuláizhěfā huī发挥wēi shè威慑xiàdezuò yòng作用

  qí cì其次zhí fǎ zhě执法者yǒubì yào必要jiā qiáng加强zhí fǎ执法delì du力度bù lùn不论wǎng luò网络gānànzhězàitiān yá hǎi jiǎo天涯海角dōuyàojiāngtā men他们shéng zhī yǐ fǎ绳之以法zàixiàn shí现实shì jiè世界zhí fǎ zhě执法者tōng guò通过kuà jìng跨境hé zuò合作zhuāzuì fàn罪犯tóng yàng同样deduì fu对付zàihǎi wài海外yǐn nì隐匿shēn fèn身份dewǎng luò网络gānànzhězhí fǎ zhě执法者yīngzhǎn shì展示tóng děng同等dejué xīn决心yì lì毅力rànggānànzhěrèn shi认识dàojí shǐ即使shìxū nǐ虚拟shì jiè世界réng rán仍然shìtiān wǎng huī huī天网恢恢shū ér bù lòu疏而不漏yàozuòdàozhèdiǎnzhí fǎ执法dāng jú当局bì xū必须yǒuzú gòu足够dezī yuán资源jì shù技术néng lì能力yìng duì应对wǎngluòshídàidezuì fàn罪犯wèn tí问题

  wǒ guó我国zhì lì致力chéng wéi成为zhì huì智慧guówǎng luò网络deshèntòugāoyīn cǐ因此miàn duì面对dewǎng luò网络zuì àn罪案gèng wéi更为yán jùn严峻wǎng luò网络zuì àn罪案gù rán固然shìwǎngluòshídàidebì yào必要zhīèdànwǎng luò网络shǐ yòng zhě使用者dewú lì无力gǎngèngjiā jù加剧wǎng luò网络gānànzhědexiāo zhāng嚣张xíng wéi行为wǎng luò网络gānànzhěliánguó jiā国家lǐng dǎo rén领导人dōugǎnmàoyòngér qiě而且háixiāo yáo fǎ wài逍遥法外shúrěnshúrěnzhí fǎ执法dāng jú当局shìshí hòu时候xiàngwǎng luò网络gānànzhějǐ yǔ给予qiáng lì强力defǎn jī反击jiā qiáng加强wǎng luò网络shǐ yòng zhě使用者dexìn xīn信心bìngwéi hù维护rénrénzhī jiān之间dexìn rèn信任guān xì关系