新闻:每周热点 > 关爱与体谅 > 100万口罩派私人医生
卫生部长颜金勇(左)在记者会上感谢私人家庭医生和专科医生,认可他们在防疫工作中扮演的重要角色。
(周国威摄)
Previous Next

100wànkǒu zhào口罩pàisī rén私人yī shēng医生

13.02.2020

联合早报

 duì yú对于sī rén私人yī shēng医生dān xīn担心kǒu zhào口罩gōng yìng供应bù zú不足wèishēngchángyánjīnyǒngbǎo zhèng保证huìtí gōng提供suǒwù zī物资fēn fā分发kǒu zhào口罩gěisī rén私人yī shēng医生dexì jié细节jiāngzàirì hòu日后gōng bù公布zhì yú至于zhōng yī中医kě fǒu可否huòfēnkǒu zhào口罩yánjīnyǒngtòu lù透露dāng jú当局zhèngzhōngshītǎo lùn讨论shāo hòu稍后cáixuān bù宣布

 jiātíngshēngshìzhēn cè侦测2019xīn xíng新型guān zhuàng冠状bìng dú病毒bìng lì病例deyī dào一道fáng xiàn防线wèi shēng bù卫生部jué dìng决定pài100wànkǒuzhàogěisī rén私人yī shēng医生què bǎo确保tā men他们yǒuzú gòu足够kǒu zhào口罩kě yǐ可以jì xù继续ān xīn安心kànzhěn

 suí zhe随着běn dì本地chū xiàn出现shè qū社区chuán bō传播gèng duō更多què zhěn确诊bìng lì病例bìng fēi并非bèigé lí隔离degāo fēng xiǎn高风险qúnér shì而是dàizheqīng wēi轻微zhèng zhuàng症状dào jiā到家tíngzhěn suǒ诊所qiúhòubèizhuǎnjièzhìyī yuàn医院jiē shòu接受zhěn duàn诊断

 lián hé联合lǐng dǎo领导kuàméngōng zuò工作xiǎo zǔ小组dewèishēngchángyánjīnyǒngzuó tiān昨天2yuè12zàijì zhě huì记者会shànggǎn xiè感谢sī rén私人jiātíngshēngzhuān kē专科yī shēng医生rèn kě认可tā men他们zàifáng yì防疫gōng zuò工作zhōngbàn yǎn扮演dezhòng yào重要jué sè角色duì yú对于yī xiē一些sī rén私人yī shēng医生dān xīn担心kǒu zhào口罩gōng yìng供应bù zú不足yánjīnyǒngbǎo zhèng保证huìtí gōng提供suǒwù zī物资yīn wèi因为sī rén私人yī shēng医生shìwǒ men我们tuán duì团队deyī bù fèn一部分

 fēn fā分发kǒu zhào口罩gěisī rén私人yī shēng医生dexì jié细节jiāngzàirì hòu日后gōng bù公布zhì yú至于zhōng yī中医kě fǒu可否huòfēnkǒu zhào口罩yánjīnyǒngtòu lù透露dāng jú当局zhèngzhōngshītǎo lùn讨论shāo hòu稍后cáixuān bù宣布

 jié zhì截至2018niánběn dì本地gòng yǒu共有4225míngsī rén私人yī shēng医生rén shù人数yuēwèigōng gòng公共yī shēng医生deyī bàn一半háizàixíng yī行医dezhōngshīyǒu2234míng

 wèi shēng bù卫生部zuó tiān昨天xuān bù宣布běn dì本地xīnzēngsānxīnguānbìng dú病毒COVIDguān-19bìng lì病例qí zhōng其中míng34suìmíng46suìxīnjiānán zǐ男子dōushìshénzhàohuìēn diǎn恩典tángGrace Assembly of God Churchdezhí yuán职员gāijiào huì教会zàiwǔ jí bā dū武吉巴督dōng líng东陵yǒujiānjiào táng教堂liǎngréndōucéngdàozhèliǎngdì diǎn地点gōng zuò工作jìn qī近期dōuwèidàozhōng guó中国dà lù大陆

 34suìdenánbìng huàn病患céngzài1yuè26dàomǎ lái xī yà马来西亚běn yuè本月1rì chū日出xiànzhèng zhuàng症状bìngzài247910qián wǎng前往jiā tíng家庭zhěn suǒ诊所qiúzhěn10zàidàoguó jiā国家chuán rǎn bìng传染病zhōng xīn中心qián tiān前天xià wǔ下午què zhěn确诊zhùzàiwǔ jí bā dū武吉巴督25jiēzhù yuàn住院qiáncéngdàoshī chéng狮城dà shà大厦xīngyuèhuìhuìchéngFusionopolis

 46suìnánbìng huàn病患shìzàiběn yuè本月3rì chū日出xiànzhèng zhuàng症状8xiān hòu先后dào jiā到家tíngzhěn suǒ诊所guóyī yuàn医院jí zhěn急诊qiúdàndàng tiān当天jiùchū yuàn出院zhùzàizhuóyuándeliǎngtiān hòu天后zàidàoguóyī yuàn医院tiānxià wǔ下午què zhěn确诊

běn dì本地gǎn rǎn感染qún
 duōlezhèliǎngxīnbìng lì病例hòuběn dì本地chū xiàn出现degǎn rǎn感染qúnduōyǒng tài永泰xíngjūn yuè君悦jiǔ diàn酒店xīn jiā pō新加坡jī dū基督shēng mìng生命tángshíyǔ háng宇航lǐnggōng dì工地yǐ jí以及shénzhàohuìēn diǎn恩典táng

 zuó tiān昨天gōng bù公布delìngyī qǐ一起què zhěn确诊bìng huàn病患shìmíng62suìdexīnjiānán zǐ男子bìng yuán病源bù míng不明dejìn qī近期wèidàozhōng guó中国dà lù大陆mù qián目前zàiguó jiā国家chuán rǎn bìng传染病zhōng xīn中心jiē shòu接受gé lí隔离zhì liáo治疗

 zhù yuàn住院qiáncéngdàobīn hǎi wān滨海湾jīn róng金融zhōng xīn中心dexīngzhǎnyà zhōu亚洲zhōng xīn中心gōng zuò工作xīngzhǎnyín háng银行zuó tiān昨天dé zhī得知què zhěn确诊hòushíjiānān pái安排zàitóngcénglóugōng zuò工作de300míngzhí yuán职员chè lí撤离gōng sī公司

 jié zhì截至zuó tiān昨天zhōng wǔ中午běn dì本地gòng yǒu共有50què zhěn确诊bìng lì病例dāng zhōng当中15rénkāng fù康复chū yuàn出院

 zuó tiān昨天chū yuàn出院degòng yǒu共有liùmíngchéng rén成人bāo kuò包括shàngzhōu liù周六gāngbèiquè zhěn确诊deyǒng tài永泰xíngnánzhí yuán职员shìzhì jīn至今chū yuàn出院rén shù人数dān rì单日zuì gāo最高zhì jīn至今què zhěn确诊dezuì xiǎo最小bìng huàn病患liùyuènán yīng男婴qíng kuàng情况wěn dìng稳定

 suīyǒugèng duō更多rénchū yuàn出院dànyīnbìng zhòng病重zhuǎn rù转入jiābìng fáng病房derénzēng jiā增加zhìmíngyánjīnyǒngzàijì zhě huì记者会shàngzhí yán直言pái chú排除kě néng可能huìyǒu rén有人bìng mó病魔shuōduō shù多数rénhuìquán yù痊愈dànyǒu xiē有些rénbìng qíng病情bǐ jiào比较yán zhòng严重xiǎobù fèn部分derénhuìyīn cǐ因此bìng shì病逝wǒ men我们bì xū必须wèizuìhuàideqíng kuàng情况zuòhǎozhǔn bèi准备

 wèi le为了guó jì国际zhuān jiā专家hé zuò合作lián hé联合duì kàng对抗yì qíng疫情lián hé联合lǐng dǎo领导gōng zuò工作xiǎo zǔ小组deguó jiā fā zhǎn bù国家发展部chángjiāncái zhèng bù财政部dì èr bù zhǎng第二部长huángxúncáitòu lù透露qián tiān前天yǒuyī xiē一些āngāo jí高级guān yuán官员dàobǐ lì shí比利时bù lǔ sài ěr布鲁塞尔ōu méng欧盟huǒ bàn伙伴huì wù会晤jiè shào介绍xīn jiā pō新加坡ānduì kàng对抗yì qíng疫情suǒcǎi qǔ采取decuò shī措施ràngguójiāliǎo jiě了解běndeyì qíng疫情

 quán qiú全球mù qián目前yǒu4wàn5000réngǎn rǎn感染xīnguānbìng dú病毒sǐ wáng死亡rén shù人数chāo guò超过1100míngruòpái chú排除chū xiàn出现le174què zhěn确诊bìng lì病例dezuàn shí钻石gōng zhǔ公主hàoxīn jiā pō新加坡shìzhōng guó中国yǐ wài以外chū xiàn出现zuìduōbìng lì病例deguó jiā国家zhì yú至于zuàn shí钻石gōng zhǔ公主hàodí què的确zhěnbìngzhōngshì fǒu是否yǒuxīn jiā pō rén新加坡人wèi shēng bù卫生部biǎo shì表示mù qián目前méi yǒu没有zhèfāngmiàndexiāo xi消息