新闻 > 本地 > 留言称遭同学霸凌 男生坠楼身亡
翱翔辅导服务中心家庭治疗师张宝纹认为家人应该仔细观察,并与孩子建立良好关系,以便及时发现他们面对什么问题。
(示意图)
Previous Next

liú yán留言chēngzāotóng xué同学líng nán shēng男生zhuìlóushēn wáng身亡

10.01.2019

联合早报

 14suìnán shēng男生shàng wǎng上网liú yán留言shēn sù申诉zāotóng xué同学língguò hòu过后bèifā xiàn发现zhuìlóushēn wáng身亡mǔ qīn母亲bēi tòng悲痛zhīzhǔ dòng主动lián xì联系běn bào本报hū yù呼吁gōng zhòng公众guān zhù关注xiào yuán校园língxiàn xiàng现象bì miǎn避免bēi jù悲剧chóng yǎn重演shòufǎng访fǔ dǎo yuán辅导员biǎo shì表示jiā rén家人xiàofāngyīngduōjiāliú yì留意jí zǎo及早fā xiàn发现hái zi孩子miàn duì面对dewèn tí问题

 zhuìlóushì jiàn事件fā shēng发生zàizhōu yī周一7qīng chén清晨6shí35fēnzuǒ yòu左右dì diǎn地点shìwǒ guó我国běi bù北部bù xìng不幸zhuìlóudeshìmíng14suìzhōngsānxué sheng学生

 jǐng fāng警方shòuxúnshízhèng shí证实jiē huò接获yī qǐ一起fēizì rán自然sǐ wáng死亡àndetóubàogǎn dào赶到xiàn chǎng现场hòufā xiàn发现míng14suìshào nián少年dàozàichū shì出事dì diǎn地点yī hù医护rén yuán人员dāng chǎng当场xuān gào宣告sǐ wáng死亡diào chá调查mù qián目前háizàijìn xíng进行zhōng

xiàofāngbiǎo shì表示jiāngtí gōng提供bì yào必要xié zhù协助

 nán shēng男生jiù dú就读xué xiào学校dexiào zhǎng校长zàidá fù答复lián hé zǎo bào联合早报xún wèn询问shíshuōduì yú对于wǒ men我们demíngxué sheng学生bù xìng不幸shì shì逝世xué xiào学校gǎn dào感到jí dù极度bēi tòng悲痛xiàofāngzhèng zài正在wèiguòshìxuéshēngdejiā rén家人qí tā其他shòuyǐng xiǎng影响shīshēngtí gōng提供bì yào必要dexié zhù协助zhī chí支持

 nán shēng男生demǔ qīn母亲40suìshìdàng wǎn当晚lián xì联系běn bào本报tòu lù透露ér zi儿子dàng tiān当天zǎo shàng早上rú cháng如常shàng xué上学chū mén出门qiánkànchūyǒurèn hé任何yì yàng异样méi xiǎng dào没想到guò hòu过后biàn便chuán lái传来è hào噩耗jiā rén家人shì hòu事后fā xiàn发现nán shēng男生zàixīng qī yī星期一chū shì出事zhī qián之前céngzàiwǎngluòxiǎoshuōdewǎng zhàn网站shàng zài上载zuì hòu最后piānwén zhāng文章qīng sù倾诉zì jǐ自己zàixué xiào学校zāolíngdezāo yù遭遇yǐ jí以及debù mǎn不满

 zàizhèchāo guò超过3000detiēwénzhōngzhǐmíngtóng xué同学língcháo xiào嘲笑háizhǎoqí tā其他tóng xué同学tōu pāi偷拍huànchēnghòu lái后来yǒuxiànglǎo shī老师qīng sù倾诉dànshì qíng事情bù liǎo liǎo zhī不了了之

 shào nián少年demǔ qīn母亲jiě shì解释ér zi儿子shì1yuè1shēng rì生日suǒ yǐ所以suàn shì算是yī bān一般tóng nián同年chū shēng出生deréntí qián提前shàng xué上学jié guǒ结果tóng bān同班tóng xué同学15suìcái14suìshìbānnián jì年纪zuì xiǎo最小de

 zàishòufǎng访shíshuōér zi儿子xìng gé性格nèi xiàng内向hěn duō很多shìdōubù huì不会duōtánpíng shí平时xǐ huān喜欢wándiànnǎoshǒu jī手机érzàishìhòucáizhī dào知道ér zi儿子yuán lái原来yǒuzàihù lián互联wǎng shàng网上fā biǎo发表zì jǐ自己dexiǎo shuō小说qí zhōng其中piānxiǎo shuō小说háihuò dé获得duōmíngwǎng yǒu网友deyī zhì一致hǎo píng好评shuōér zi儿子yǒuxiě zuò写作cái huá才华gǎn dào感到hěnxīn wèi欣慰xī wàng希望ér zi儿子dezuò pǐn作品dǎ yìn打印chū lái出来zhì chéng制成běnshūzhèshìliúgěiwǒ men我们dezuì hòu最后jì niàn纪念huìhǎo hǎo好好shōu cáng收藏

 zhèmíngmǔ qīn母亲shuōzhǔ dòng主动lián xì联系méi tǐ媒体shìxī wàng希望jièhū yù呼吁gōng zhòng公众duōguān zhù关注xiào yuán校园língdeqíng kuàng情况bì miǎn避免lèi sì类似qíng kuàng情况zàifā shēng发生deér zi儿子huíláilexī wàng希望dà jiā大家néng gòu能够duōzhù yì注意zhè yàng这样dexiàn xiàng现象biéràngzàifā shēng发生

 shuōyī xiē一些rénnián shào年少dǒngfēn cùn分寸shuō huà说话shídàifěng cì讽刺pī píng批评méi xiǎng dào没想到zhè xiē这些yán xíng言行huìduìrénzào chéng造成yǐng xiǎng影响ruòyǒu guān有关yán xíng言行fā shēng发生zàizì jǐ自己shēn shàng身上tā men他们huìyǒushén me什么gǎn jué感觉ne

fǔ dǎo yuán辅导员jiā rén家人yīngliú yì留意hái zi孩子qíng xù情绪

 zhēn duì针对zhèshì jiàn事件áo xiáng翱翔fǔ dǎo辅导fú wù zhōng xīn服务中心jiā tíng家庭zhìliáoshīzhāng bǎo张宝wénshòufǎng访shíshuōyī xiē一些hái zi孩子kě néng可能gè xìng个性nèi xiàng内向dànzàifā shēng发生shì qíng事情qiántōng cháng通常dōuyǒuyī xiē一些zhū sī mǎ jì蛛丝马迹fǎn cháng反常biǎo xiàn表现érjiā rén家人cǐ shí此时yīng gāi应该duōjiāliú yì留意shuōjiā rén家人yīng gāi应该zǐ xì仔细guān chá观察bìnghái zi孩子jiàn lì建立liáng hǎo良好guān xì关系yǐ biàn以便jí shí及时fā xiàn发现tā men他们miàn duì面对shén me什么wèn tí问题

 zhāng bǎo张宝wénrèn wéi认为xiàofāngyīng gāi应该zhòng shì重视hái zi孩子dexīn lǐ心理jǔ bàn举办kè chéng课程láijiào dǎo教导hái zi孩子rú hé如何yìng duì应对qíng xù情绪wèn tí问题shuōxiàofāngtōng guò通过ràngshègōngfǔ dǎo yuán辅导员jǔ bàn举办kè chéng课程rànghái zi孩子menzhī dào知道rú hé如何zhèng què正确shū fā抒发zì jǐ自己deqíng xù情绪

 shēng huó生活zhōngruòyù dào遇到kùn nán困难qiú zhù求助rè xiàn热线xún qiú寻求bāng zhù帮助

guān huái关怀jī gòu机构huá yǔ华语fǔ dǎo辅导fú wù服务
1800fú wù-353fú wù-5800
xīn jiā pō新加坡yuánrénxié huì协会
1800fú wù-221fú wù-4444
xīn lǐ wèi shēng心理卫生xué yuàn学院
6389fú wù-2222
xīn jiā pō新加坡xīn lǐ wèi shēng心理卫生xié huì协会
1800fú wù-283fú wù-7019