新闻 > 本地 > 赶走乌云 迎来曙光
游泳选手吴宣萱在泳池遇到瓶颈,一度感到茫然懊恼,事后转战公开海域,迎接新的挑战。
(何炳耀摄)
Previous Next

gǎn zǒu赶走wū yún乌云 yíngláishǔ guāng曙光

15.01.2020

报道:林诗慧、杨漾

 hài pà害怕shī bài失败mayù dào遇到cuò zhé挫折huìrú hé如何yìng duì应对zǒngbèiguāng xiān光鲜liàng lì亮丽dechéng gōng成功gù shì故事xī yǐn吸引dewǒ men我们huò xǔ或许yīn cǐ因此zhú jiàn逐渐hū shì忽视leshī bài失败decún zài存在érduìchǎn shēng产生kǒng jù恐惧kāiniándòu hào逗号yàoyī qǐ一起zhèng shì正视shī bài失败

 qù nián dǐ去年底gōng bù公布deguóxuéshēngpíng gū评估xiàng mù项目jiǎn chēng简称PISAdiào chá调查xiǎn shì显示chāo guò超过chéngdeběn dì本地xué sheng学生zàimiàn duì面对shī bài失败shíbù jǐn不仅dān xīn担心tā rén他人deyǎn guāng眼光huái yí怀疑zì jǐ自己decái néng才能shèn zhì甚至huìzhì yí质疑zì jǐ自己duìwèi lái未来deguī huà规划

 zhè xiàng这项zhēn duì针对15suìxué sheng学生yuè dú阅读shù xué数学kē xué科学néng lì能力depíng gū评估xiàng mù项目yóujīng jì hé zuò yǔ fā zhǎn zǔ zhī经济合作与发展组织OECDfā qǐ发起měisānniánjìn xíng进行píng gū评估zuì xīn最新diào chá调查wèn juàn问卷shǒuhéng liang衡量lexué sheng学生dexīn lǐ心理sù zhì素质xué xí学习sī wéi思维jié guǒ结果xiǎn shì显示xīn jiā pō新加坡xué sheng学生xué shù学术néng lì能力qiángdànduìshī bài失败dekǒng jù恐惧jiào dà较大bǐ lǜ比率gāo yú高于guó jì国际píng jūn shù平均数

 shī bài失败dào dǐ到底yǒuduōkě pà可怕ràngwǒ men我们tīngtīnglì jīng历经cuò zhé挫折deguò lái rén过来人xiàn shēn shuō fǎ现身说法

xiàbiāo qiān标签zhònghuòxīn shēng新生

tíngtínghuà míng化名19suì nuòchūyuàngāoèr 

defǔ dǎo辅导lǎo shī老师gào sù告诉guò qù过去debù yào不要zàixiǎngyàokàndeshìwèi lái未来bù yào不要cuò zhé挫折dàng chéng当成shìshī bài失败ér shì而是cuò zhé挫折dàng zuò当做shìjī yù机遇yī gè一个chóng xīn重新xué xí学习dejī huì机会

 kǎo shì考试jí gé及格liú jí留级wú yí无疑duìxué sheng学生láishuōshìzhòngcuòmù qián目前jiù dú就读nuòchūyuàngāoèrdetíngtínghuà míng化名yīn wèi因为liú jí留级zì xìn自信yán zhòng严重shòu sǔn受损

 tíngtíngcóngxiǎodàochéng jì成绩bù sú不俗bù céng不曾jí gé及格guà gōu挂钩liú jí留级dexiāo xi消息ràngjué de觉得tiānlexià lái下来jiē dào接到xiāo xi消息shízhèng hǎo正好xiàlóumǎiwǔ cān午餐tū rán突然jué de觉得yuán běn原本shú xī熟悉detān fàn摊贩ā yí阿姨menkàndeyǎn shén眼神dōuyī yàng一样lehǎo xiàng好像bèitiēshàngleLoserdebiāo qiān标签

 dé zhī得知xiāo xi消息hòutíngtíngdemā ma妈妈lěng jìng冷静dewèifēn xī分析lexiàn zhuàng现状bāo kuò包括shì fǒu是否yàojì xù继续liúzàichūyuàntíngtíngzuì zhōng最终xuǎn zé选择liú xià留下mā ma妈妈rèn wéi认为liú jí留级shìyīntíngtíngzì shēn自身deyuán gù缘故yīn cǐ因此yāo qiú要求yǐ hòu以后gōng zuò工作zhuànleqiánjiùdezhòng dú重读defèi yòng费用huán gěi还给mā ma妈妈ràngxué xí学习dàobì xū必须wèizì jǐ自己fù zé负责wèizì jǐ自己deguò cuò过错mǎi dān买单

 èrniánkāi tóu开头tíngtíngháichén jìn沉浸zàiliú jí留级dechóu yún cǎn wù愁云惨雾nà shí那时dān xīn担心péng yǒu朋友huìzěn me怎么kànbù guò不过tā men他们dōugǔ lì鼓励zhào cháng照常xiāng chǔ相处bú huì不会yīn wèi因为liú jí留级jiùjué de觉得shìbù hǎo不好deyǐng xiǎng影响

 yǒulepéng yǒu朋友degǔ lì鼓励péi bàn陪伴tíngtíngnǔ lì努力zǒu chū走出shòu cuò受挫deyīn yǐng阴影jièyóuliú jí留级dejī huì机会huànlexiàngxuǎn xiū选修kē mù科目zài4yuè fèn月份deyī gè一个cè yàn测验zhōngchéng jì成绩yǒulemíng xiǎn明显jìn bù进步zhè shí这时cáijué de觉得zì jǐ自己bié rén别人shìtóng děng同等dezhǎohuílezì xìn自信háigēnlǎo shī老师shuōjué de觉得shìshí hòu时候Loserbiāo qiān标签xiàláile

jiē shòu接受zì jǐ自己lìngxúnchū lù出路

xuānxuān 18suì xīn jiā pō新加坡tǐ yù体育xué xiào学校bì yè shēng毕业生

 yǐ qián以前huìjué de觉得shìbù hǎo不好deshìnuò ruò懦弱debiǎo xiàn表现dànxiàn zài现在zhī dào知道guòlexīn qíng心情huìbǐ jiào比较hǎokàndegèngqīng chu清楚

 wèi shén me为什么bié rén别人kě yǐ可以jiùkě yǐ可以xuānxuānbù zhǐ不只zhè me这么wènzì jǐ自己xuānxuānshìtǐ xiào体校yóu yǒng游泳bì yè shēng毕业生suìjiùbèijiào liàn教练xiāngzhōngzhǎnkāizhōu liù周六xùn liàn训练detǐ yù体育shēng yá生涯dechéng jì成绩bù sú不俗yī zhí一直bǎo chí保持zàiquán guó全国qiánmíngnèizhōngèrniánháitū pò突破lezì jǐ自己bǎi mǐ百米yǎng yǒng仰泳dezuì jiā最佳jì lù记录wú nài无奈cán kù残酷desài chǎng赛场shàngbù jìn zé tuì不进则退shēngshàngzhōnghòuxuānxuānyù dào遇到lepíng jǐng瓶颈xiàn rù陷入leyùn dòng运动shēng yá生涯degǔ dǐ谷底

 shìnà zhǒng那种měixùn liàn训练dōuchū xí出席derénjí shǐ即使tiānliǎngjué bù绝不qīng yì轻易quē xí缺席yǒu xiē有些rénkě néng可能huìdàntā men他们fǎn ér反而kě yǐ可以qǔ dé取得hǎodechéng jì成绩wèi shén me为什么kě yǐ可以xuānxuānsù shuō诉说zhedāng nián当年dejīng lì经历yán yǔ言语jiāntòu lù透露leduìxiàn shí现实dewú nài无奈bù jiě不解bù fú不服

 duànqī jiān期间cān jiā参加lehěn duō很多bǐ sài比赛dànshén me什么jiǎngdōuméi yǒu没有dé dào得到xuānxuānxiào shēng笑声kuīzhīkě xī可惜jìngsàibú shì不是shǔxuébǎi fēn百分bǎidefù chū付出wèi bì未必jiùnénghuànláiduì děng对等dechéng jì成绩

 chǎngchǎngbǐ sài比赛dexún qiú寻求tū pò突破quèyī zài一再zāo shòu遭受dǎ jī打击xuānxuāntǎnyándāng shí当时jù dà巨大deyā lì压力ràngduìbǐ sài比赛chǎn shēng产生kǒng jù恐惧nà gè那个shí hòu时候jiùhuái yí怀疑zì jǐ自己zǒngjué de觉得zì jǐ自己bù gòu不够hǎoshèn zhì甚至huìxiǎngshì bù shì是不是zì jǐ自己fā yù qī发育期biànzhòngsuǒ yǐ所以chéng jì成绩biànmàn

 shú xī熟悉deyǒng chí泳池chénglexīn zhōng心中hēi àn黑暗dexuàn wō漩涡lìngxuānxuānxiàn rù陷入fù miàn负面qíng xù情绪zhōngbiàn de变得lěng mò冷漠pí qì脾气bào zào暴躁jiùliánlǎo shī老师chá jué察觉dàolebà ba爸爸háichángwènwèi shén me为什么zǒng shì总是hēizheliǎn

 xuānxuānxiěrì jì日记defāng shì方式xuān xiè宣泄qíng xù情绪huàtí wèn提问gè zhǒng各种wèi shén me为什么kànzhezì jǐ自己dezì jì字迹bù duàn不断fǎn sī反思shì tú试图xún zhǎo寻找dá àn答案duànrì zi日子tǐ xiào体校dǎo shī导师jiào liàn教练dōuliáolehěn duō很多dàn shì但是mā ma妈妈defānhuàràngyìn xiàng印象shēn kè深刻nà shí那时zǒngjué de觉得zì jǐ自己bù gòu不够hǎomā ma妈妈jiùgào sù告诉jiù suàn就算zhēndebù gòu不够hǎoyàoxué huì学会jiē shòu接受zì jǐ自己debù zú不足jiē shòu接受dequē diǎn缺点cáikě yǐ可以cóng zhōng从中jìn bù进步

 bàochíduìyóu yǒng游泳derè chén热忱xuānxuānzhuǎn zhàn转战gōng kāi公开hǎi yù海域10gōng lǐ公里yóu yǒng游泳xiàng mù项目chóng xīn重新zhuī xún追寻mèng xiǎng梦想cóngzuì chū最初cān sài参赛dedào shǔ倒数èrdàohòu lái后来duó dé夺得dōngyùnhuìcān sài参赛zī gé资格wú nài无奈zào huà造化nòngréndōngyùnhuìzhǔbànfāngduì yú对于shì fǒu是否jǔ xíng举行gāixiàng mù项目fǎnfǎnlìngzài cì再次shòu cuò受挫zuì zhōng最终wú yuán无缘yuán mèng圆梦dànrú jīn如今dexué huì学会gèngjiān qiáng坚强dekàn dài看待wèn tí问题suī shuō虽说yī jiù依旧nán guò难过dànquènéngcóng róng从容miàn duì面对

 


阅读文章下半部阳光总在风雨后》