新闻 > 本地 > 2020编采比赛接受报名走进社会做新闻
康柏中学学生廖璐瑜(左)采访歌台艺人李佩芬。
( 图片:受访者提供 )
康柏中学低年级组到“陶然居”进行采访。
( 图片:受访者提供 )
Previous Next

2020biāncǎibǐ sài比赛jiē shòu接受bào míng报名zǒu jìn走进shè huì社会zuòxīn wén新闻

15.01.2020

报道:吴晓媛

 xiǎng yào想要tǐ yàn体验jì zhě记者biān jí编辑gōng zuò工作detóng xué同学gǎn kuài赶快qǐngxué xiào学校lǎo shī老师xié zhù协助duìcān jiā参加ba 

quán guó全国zhōng xué中学biāncǎibǐ sài比赛jí rì即日jiē shòu接受bào míng报名

 jīn nián今年debǐ sài比赛zhǔwèiniándeshēng huó生活zhèngnéng liàng能量gāoniánderén shēng人生duì huà对话

 niánxué sheng学生kě tōng可通guòguān chá观察shēng huó生活fā jué发掘zhōu zāo周遭jī lì激励rén xīn人心derénhuòshìgāoniánxué sheng学生cóngcǎi fǎng采访derénshìzhōngtàn tǎo探讨rén shēng人生zhuī qiú追求lǐ xiǎng理想guī huà规划děngfāng miàn方面kè tí课题

 kāngzhōng xué中学měi nián每年cān jiā参加biāncǎibǐ sài比赛jīn nián今年lì wài例外jiào shī教师liàofènglínrèn wéi认为biāncǎibǐ sài比赛ràngxué sheng学生yǒujī huì机会huóxuéhuóyònghuá yǔ华语shuōxué sheng学生zàicǎi fǎng采访shíkě yǐ可以mó liàn磨练kǒu yǔ口语jì qiǎo技巧xué huì学会rú hé如何liú lì流利deshòu fǎng zhě受访者duì huà对话zhuàn gǎo撰稿deguò chéng过程ràngtā men他们tǐ yàn体验yǒubiékè táng课堂zuò wén作文dexiě zuò写作fēng gé风格xué sheng学生jiē chù接触dàoshè huì社会xiǎn wéi rén zhī鲜为人知dekè tí课题jiā shēn加深zì jǐ自己duìxīn jiā pō新加坡derèn shi认识

 xué xiào学校qù nián去年huò dé获得niándeèr děng jiǎng二等奖gāoniándesānděngjiǎngtí cái题材lì yì立意dú tè独特xīn yǐng新颖huò dé获得hǎo píng好评qù nián去年debǐ sài比赛zhǔ tí主题shìzhuī běn sù yuán追本溯源zhǎn wàng展望wèi lái未来gǔ lì鼓励xué sheng学生cóngběn tǔ本土wén huà文化shēn fèn身份rèn tóng认同shèhuìzhǎnděngjìn xíng进行tàn tǎo探讨wèiwèi lái未来zuòhǎozhǔn bèi准备

 kānggāoniánxué sheng学生cǎi fǎng采访leběn dì本地dexīngtáidàiduìlǎo shī老师chénhuìmǐnshuōbiāncǎibǐ sài比赛kāi tuò开拓lexué sheng学生mendeshì yě视野píng shí平时tā men他们zhǐ gù只顾zhedú shū读书zhǔn bèi准备kǎo shì考试cān jiā参加bǐ sài比赛ràngtā men他们yǒujī huì机会zǒu jìn走进shè huì社会jiē chù接触dàoxīn jiā pō新加坡dú tè独特detáiwén huà文化

 zàibiāncǎibǐ sài比赛wǎng luò网络piào xuǎn票选huán jié环节xīngtáitáizhǔchénzhìwěiháizàimiàn簿shànghū yù呼吁wǎng mín网民wèixué sheng学生tóu piào投票ràngkāngxué sheng学生gǎn shòu感受dàotáidà jiā tíng大家庭nuǎnnuǎnderén qíng wèi人情味

 liàokāngzhōngshìqù nián去年decān sài zhě参赛者zhī yī之一jué de觉得bǐ sài比赛zuìkùn nán困难dedì fāng地方shìxué xí学习pái bǎn排版suī rán虽然zhī qián之前yǒu suǒ有所zhǔn bèi准备dànbǐ sài比赛dàng tiān当天shí jiān时间hái shì还是bù gòu不够wǒ men我们xū yào须要zàixiǎo shí小时nèijiāngwén zì文字zhào piàn照片jìn xíng进行bǎn miàn shè jì版面设计duì yú对于chū cì初次shǐ yòng使用pái bǎn排版ruǎn jiàn软件dewǒ men我们shìtiǎo zhàn挑战

 liángkǎikāngzhōngsānrèn wéi认为què lì确立tí cái题材denán dù难度zuì dà最大shuōyàozhǎo dào找到yī gè一个dú tè独特yǔ zhòng bù tóng与众不同detí cái题材hěnshāng nǎo jīn伤脑筋xìng hǎo幸好lǎo shī老师dezhǐ diǎn指点ràngwǒ men我们zhǎo dào找到zhèng què正确fāng xiàng方向 

 quán guó全国zhōng xué中学biāncǎibǐ sài比赛yóudòu hào逗号tuī guǎng推广huá wén华文xué xí学习wěi yuán huì委员会xīn mín新民zhōng xué中学mín qíng民情lián xì联系liánbànqù nián去年gòngxī yǐn吸引lái zì来自45suǒxué xiào学校de79zhī duì支队bào míng报名cān jiā参加

zēng shè增设zuì jiā最佳xīn wén新闻zhào piàn照片

 píng wěi评委jiāngzàibiépíngxuǎn chū选出zhībiǎo xiàn表现zuìyōu xiù优秀deduì wǔ队伍bānjīn jiǎng金奖huìpíngchūyī děng一等èr děng二等sānděngjiǎngbiǎo yáng表扬jiǎngtóng shí同时bān fā颁发shēn dù深度bào dào报道tè bié特别tí cái题材zuì jiā最佳biāo tí标题yǐ jí以及zuì jiā最佳shè jì设计tè bié jiǎng特别奖dé jiǎng得奖duì wǔ队伍jiānghuò dé获得jiǎng bēi奖杯yǐ jí以及fēng hòu丰厚deshūquàn

 wèi le为了gǔ lì鼓励xué sheng学生pāichūjīng cǎi精彩dexīn wén新闻zhào piàn照片jīn nián今年tè shè特设zuì jiā最佳xīn wén新闻zhào piàn照片jiǎnggāo dī高低nián jí年级jiānglín xuǎn遴选chūfènshèyǐngzuòpǐn

 jīn nián今年bǐ sài比赛yī jiù依旧shè lì设立wǎng luò网络rén qì人气jiǎngwán zhěng完整decān sài参赛zuò pǐn作品huìfàngshàng wǎng上网rànggōng zhòng公众tóu piào投票dé piào得票zuì gāo最高dezuò pǐn作品jiùnéngyíngwǎng luò网络rén qì人气jiǎng

bǐ sài比赛xiáng qíng详情

 bǐ sài比赛duì wǔ队伍fēn chéng分成A zhōngzhōngèr B zhōngsānzhōngzhōng bāo kuò包括zōng hé综合kè chéng课程kè chéng(IPkè chéng)xué sheng学生 C gāo zhōng高中chū jí初级xué yuàn学院bāo kuò包括zōng hé综合kè chéng课程kè chéng(IPkè chéng)xué sheng学生

 měisuǒxué xiào学校zuìduōpàiliǎngzhī duì支队cān jiā参加měiduìyóumíngxué sheng学生zǔ chéng组成cān sài zhě参赛者bì xū必须shìxīn jiā pō新加坡gōng mín公民huòyǒng jiǔ永久jū mín居民qí zhōng其中zhì shǎo至少liǎngmíngshìxīn jiā pō新加坡gōng mín公民

 bǐ sài比赛fēnliǎngjiē duàn阶段

 jiē duàn阶段bào míng报名duì wǔ队伍zhǐ dǎo指导jiào shī教师cān jiā参加3yuè7zàixīn mín新民zhōng xué中学jǔ xíng举行debiāncǎigōngzuòfāngjiē shòu接受dòu hào逗号biān jí bù编辑部tí gōng提供dexīn wén新闻cǎi fǎng采访pái bǎn排版péi xùn培训

 èrjiē duàn阶段cānsàiduìjiāngzài6yuèsì zhōu四周dàoxīn mín新民zhōng xué中学diànnǎoshìyòngdiànnǎopái bǎn排版bìngchéngjiāozuì hòu最后zuò pǐn作品 

 bào míng报名jié zhǐ截止rì qī日期2020nián2yuè14xīng qī wǔ星期五

 


主办单位将在近期把“2020年全国中学编采比赛”的章程和参赛表格,电邮全国各中学母语部主任。若未收到表格或有其他疑问,可致电62889382向肖燕飞老师(电邮:xiao_yanfei@moe.edu.sg)或汤俊杰主任(电邮:tang_chun_chieh@moe.edu.sg)查询。