新闻 > 本地 > 打开 编码大门
林实安为编码营上的小学生提供教学帮助。
( 陈来福摄 )
林实安在上个月的CITC扩展计划开幕礼上向副总理兼财政部长王瑞杰(左)展示他研发出的Travelling应用。
( 陈来福摄 )
Previous Next

dǎ kāi打开 biān mǎ编码dà mén大门

25.03.2020

报道:陈立荷

  xué xí学习biān mǎ编码jǐnjǐnzhǐ shì只是zuò wéi作为chéng xù程序zhī shi知识zhī yī之一zhōngshēnglínshíānjiùshàn yòng善用suǒxuédebiān mǎ编码zhī shi知识láijiě jué解决xiàn shí现实wèn tí问题

  yī gè一个kě yǐ可以chá xún查询tíng chē chǎng停车场kòng yú空余chē wèi车位dechéng xù程序yī gè一个tí chàng提倡jiàn kāng健康língshēng huó生活deyìng yòng应用yǐ jí以及ruò gān若干xiǎoyóuzhè xiē这些dōushìlínshíānyòngbiān mǎ编码gōng jù工具xíngshèdechéng guǒ成果huò xǔ或许háibù gòu不够chéng shú成熟dànduìlínshíānguó lì国立dà xué大学fù shǔ附属shù lǐ数理zhōngér yán而言quèshìbiān mǎ编码xué xí学习shàngzuì dà最大degǔ wǔ鼓舞shuōrú guǒ如果bú shì不是xué xí学习lebiān mǎ编码zhī shi知识wú fǎ无法xiǎng xiàng想象zì jǐ自己néngchuàng zào创造chūzhè me这么duōdechéng xù程序yǐ qián以前yī zhí一直jué de觉得zhǐ yǒu只有hěncōng míng聪明deréncái néng才能biān xiě编写chūyīngyòngchéng

wú xīn无心chāliǔjī fā激发xìng qu兴趣

  shíāndemā ma妈妈zàisānnián qián年前tōng guò通过huázhùhuìǒu rán偶然dé zhī得知Code in the Communityjiǎn chēng简称CITCjì huà计划bàozherànghái zi孩子cháng shì尝试dexiǎng fǎ想法wèishíānbào míng报名lePythonkè chéng课程shìshíāndì yī cì第一次jiē chù接触biān mǎ编码zhèng shì正是zhè gè这个wú xīn无心chāliǔdejuédìngwèishíānkāilebiān mǎ编码dedà mén大门jī qǐ激起leduìbiān mǎ编码denóng hòu浓厚xìng qu兴趣

  shuōtè bié特别xǐ huān喜欢tàn suǒ探索biān mǎ编码bèi hòu背后deluó ji逻辑néngyòngbiān mǎ编码láijiě jué解决yī xiē一些shè huì社会huòxiàn shí现实wèn tí问题rànghěnyǒumǎn zú gǎn满足感

  CITCyóuměiguókē jì科技gōng sī公司zài2017niántuī chū推出bìngtí gōng提供biān mǎ编码kè chéng课程deSaturday Kids21C Girlsyǐ jí以及zì zhù自助tuán tǐ团体hé zuò合作wèinián líng年龄jiè yú介于suìzhì15suìderuò shì弱势jiā tíng家庭hái tóng孩童jǔ bàn举办wéi qī为期10zhōudebiān mǎ编码xié zhù协助dī shōu rù低收入jiā tíng家庭deér tóng儿童zhǎng wò掌握jī běn基本biān mǎ编码jì néng技能

yòngbiān mǎ编码jiě jué解决xiàn shí现实wèn tí问题

  shíānzàiCITCjì huà计划xiàdePythonchéngxuéjié shù结束hòubìngméi yǒu没有jiù cǐ就此tíng xià停下xué xí学习biān mǎ编码debù fá步伐zàikè chéng课程shàngdesuǒxuéjī qǐ激起lexué xí学习gèng duō更多biānchéngyándexìng qu兴趣bìngzàixiàonèidebiān mǎ编码xuǎn xiū选修kè chéng课程shàngxué xí学习leJavayǔ yán语言shuōcháng shì尝试jié hé结合suǒxuéláijiě jué解决yī xiē一些xiàn shí现实zhōngdeshí jì实际wèn tí问题shuōbāngjià chē驾车rén shì人士zhǎochē wèi车位suǒ yǐ所以jiùhuālebànniándeshí jiān时间biān xiě编写Traveling

  Travelingshìyī gè一个fāng biàn方便jiàchēzhěshí shí实时chá kàn查看tíng chē chǎng停车场kōng wèi空位deyìng yòng应用yòng hù用户zàishū rù输入wèi zhi位置hòuyìng yòng应用jiùhuìchūyī gè一个liè biǎo列表xiǎn shì显示fù jìn附近detíng chē chǎng停车场xìn xī信息bāo kuò包括kòng yú空余chē wèi车位tíng chē停车shōufèibiāozhǔnshíānbiǎo shì表示yán fā研发guò chéng过程bìng fēi并非yī fān fēng shùn一帆风顺shèn zhì甚至fā shēng发生guòquán bù全部biān mǎ编码xū yào需要tuī dǎo推倒zhòngláideqíng kuàng情况tǎnyánbiān chéng编程bìngwán quán完全shìhǎo wán好玩degèng duō更多shí hòu时候fēi cháng非常kū zào枯燥yǒu shí有时chéng xù程序huìchū xiàn出现cuò wù错误jiù yào就要huābù shǎo不少shí jiān时间pái cuò排错zǒnghuìzuì zhōng最终chéng guǒ成果láijī lì激励zì jǐ自己xiǎngdàojiāngyán fā研发chūyī gè一个shí yòng实用deyìng yòng应用zhěnggè rén个人jiùchōng mǎn充满gàn jìn干劲

xiǎo xué shēng小学生fēn xiǎng分享suǒxué

  chú le除了xué xí学习biān mǎ编码zhī shi知识shíāntā rén他人fēn xiǎng分享zì jǐ自己desuǒxuézài2018nián12yuèchéng wéi成为Saturday Kidskāi bàn开办debiān mǎ编码yíngdezhù jiào助教wèibiān mǎ编码yíngshàngdexiǎo xué shēng小学生tí gōng提供jiào xué教学bāng zhù帮助rèn wéi认为zuòzhù jiào助教zuì dà最大detiǎo zhàn挑战zài yú在于xué sheng学生bù yī不一dìng lǐ定理jiějiǎng jiě讲解denèi róng内容yǒu shí有时bù miǎn不免ràngrényǒu xiē有些zhuākuángzhǐ néng只能cháng shì尝试duōjiǎng jiě讲解huànbù tóng不同fāng shì方式lái shuō来说qí shí其实zhèshìyī gè一个gǒng gù巩固zì shēn自身suǒxuédeguò chéng过程zì jǐ自己wèitā rén他人jiě dá解答kàn dào看到duì fāng对方cóng zhōng从中yǒu suǒ有所shōu huò收获xīn zhōng心中hěnyǒuchéng jiù成就gǎn

  jīn nián今年zī xùn资讯tōng xìn通信méi tǐ媒体zhǎngòng tóng共同chū zī出资200wànyuánkuò dà扩大shè qū社区biān mǎ编码jì huà计划xué sheng学生wán chéng完成jī chǔ基础kè chéng课程hòujì xù继续bàoyìng yòng应用kè chéng课程yùn yòng运用suǒxuézhī shi知识wèijī qì rén机器人biān mǎ编码děngshíānbiǎo shì表示zì jǐ自己huìjì xù继续bàoxīnkè chéng课程xué xí学习gèngshēncéngdebiān mǎ编码zhī shi知识wèi lái未来huìwǎngbiān chéng编程fāng xiàng方向fā zhǎn发展shuōyǐ hòu以后shēng xué升学xiǎngbàodà xué大学dediàn nǎo电脑kē xué科学zhuān yè专业bì yè毕业ledàozuòchéng xù yuán程序员yán fā研发gèng duō更多yīngyòngchéng