娱乐 > 专题报道 > 谁会是下个 一线女团?
目前的一线女团当中,成绩最不稳定、最有可能掉出一线级别的,就属GFRIEND。
( 互联网 )
出道还不到两年,(G)I-DLE就已经追上GFRIEND平均销量的近八成。
( 互联网 )
宇宙少女最大的优势,就是她们有非常忠实且庞大的粉丝群,协助她们达到可媲美一线女团的唱片销量。
( 互联网 )
OH MY GIRL拥有相当高的知名度,但缺乏死忠粉丝力挺。
( 互联网 )
虽然本月少女(LOONA)在韩国还未打响知名度,但她们在海外却是锐不可挡。
( 互联网 )
Previous Next

shuíhuìshìxià yī xiàn一线tuán

25.03.2020

报道:诗代(国大通讯员)

 2020niángāngkāi shǐ开始bù jiǔ不久hán guó韩国liǎngyú lè娱乐jīng jì经纪gōng sī公司YGSMjiùxuān bù宣布jiāngzàijīn nián今年tuī chū推出xīntuánzhèyì wèi zhe意味着jīn nián今年shìxiàn rèn现任èrxiàn线tuánshàng wèi上位deguān jiàn关键shí jī时机fǒu zé否则yī dàn一旦xīntuánshùn lì顺利zhàn wěn站稳jiǎo bù脚步zhè xiē这些èrxiàn线tuánjiùhěnnánzàitū wéi突围shēng jí升级nà me那么jīn nián今年yǒunǎ xiē哪些tuánzuìyǒuqián lì潜力qiǎnggōngyī xiàn一线tā men她们yòuyàozěn me怎么shàng wèi上位

hán guó韩国yī xiàn一线tuángōngfángzhànyī chù jí fā一触即发

 mù qián目前deyī xiàn一线tuándāng zhōng当中chéng jì成绩zuìwěn dìng稳定zuìyǒukě néng可能diàochūyī xiàn一线jí bié级别dejiùshǔGFRIENDyīn cǐ因此dòu hào逗号GFRIENDdechéng jì成绩zuò wéi作为bǐ duì比对biāo zhǔn标准lái kàn来看nǎ xiē哪些tuánzuìyǒujī huì机会qǔ ér dài zhī取而代之yuèshēngyī xiàn一线bǎo zuò宝座


yī xiàn一线shǒu mén yuán守门员GFRIENDchéng jì成绩xià huá下滑jí jí kě wēi岌岌可危

shàngzhāngzhuān jí专辑Fever Season2019
sì zhōu四周yīnyuánxiàzàiliàng58liàng,600liàng,447
chàng piàn唱片xiāo liàng销量82liàng,389zhāng

xiāo liàng*yóu yú由于jīn nián今年2yuèfā xíng发行dexīnzhuān jí专辑huíLabyrinthzhìjiégǎo稿wéi zhǐ为止háiméi yǒu没有wán zhěng完整xiāo shòu销售shù jù数据cǎi yòng采用shànghuí guī回归chéng jì成绩

 GFRIENDzài2016niánshǒuRoughzhēng fú征服wàn qiān万千shào nián少年bìngTWICEBLACKPINKRED VELVETbìngliè wéi列为yī xiàn一线tuánjìn nián lái近年来tā men她们quèyīn wèi因为bèidìng xíng定型jiā shàng加上hòu bèi后辈dejiā gōng夹攻dǎo zhì导致chéng jì成绩zài2018niánhòubù duàn不断xià huá下滑fā zhǎn发展miàn lín面临píng jǐng瓶颈jīn nián今年2yuèfā xíng发行dexīnzhuān jí专辑gèngchuàngxiàGFRIENDchū dào出道yǐ lái以来zuì chā最差deyīnyuánxiāo liàng销量yīn cǐ因此yǒukě néng可能huìzàijīn nián今年xià huá下滑dàoèrxiàn线wèi zhi位置éryǐ xià以下nǎ ge哪个tuánzuìyǒukě néng可能qǔ dài取代tā men她们ne


tiǎo zhàn zhě挑战者tiǎo zhàn zhě: tiǎo zhàn zhě(Gtiǎo zhàn zhě)I-IDLEzōng yì综艺bào guāng曝光dǎ xiǎng打响míng qì名气

shàngzhāngzhuān jí专辑I MADE2019
sì zhōu四周yīnyuánxiàzàiliàng63liàng,470liàng,655
chàng piàn唱片xiāo liàng销量39liàng,630zhāng

píng jūn平均bǐ duì比对chéng jì成绩GFRIENDde78%

 chū dào出道háibù dào不到liǎngniántiǎo zhàn zhě(Gtiǎo zhàn zhě)I-DLEjiùyǐ jīng已经zhuīshàngGFRIENDpíng jūn平均xiāo liàng销量dejìnbā chéng八成éràn zhào按照tā men她们dechéng zhǎng成长zǒu shì走势lái kàn来看yàozàijīn nián今年chāo yuè超越hòu zhě后者sì hū似乎bú shì不是nánshìzhèdōuyàoguī gōng归功tā men她们zàiqù nián dǐ去年底cān jiā参加zōng yì jié mù综艺节目Queendomtā men她们debiǎo yǎn表演shí lì实力yǐ jí以及táixiàzuò zuo做作demú yàng模样chéng gōng成功fěnwú shù无数tā men她们zàijié mù节目zhōngfā biǎo发表degē qǔ歌曲LIONgèngchéng gōng成功dēng shàng登上leyīnyuánbǎngdānràngtuán tǐ团体míng lì shuāng shōu名利双收tuándezhōngguóchéng yuán成员sòngcān jiā参加lezhōng guó中国bǎndeRunning Mandà fú dù大幅度tí shēng提升tā men她们zàizhōng guó中国dezhī míng dù知名度

shàng wèi上位zǔ ài阻碍

 chū dào出道zhì jīn至今tiǎo zhàn zhě(Gtiǎo zhàn zhě)I-IDLEsuǒ yǒu所有zhǔdechuàng zuò创作dōuyóutuán zhǎng团长tiánxiǎojuānshǒubāobànràngréndān xīn担心shì fǒu是否yǒunéng lì能力chí xù持续tū pò突破zì jǐ自己chuàng zuò创作chūgèng duō更多kuài zhì rén kǒu脍炙人口degē qǔ歌曲lì qiú力求dàoshǒunéngràngtā men她们zhēn zhèng真正huǒ bào火爆degē qǔ歌曲


tiǎo zhàn zhě挑战者yǔ zhòu宇宙shào nǚ少女zhōng guó中国chéng yuán成员guīduìgěi

shàngzhuān jí专辑As You Wish2019
sì zhōu四周yīnyuánxiàzàiliàng5liàng,057liàng,051
chàng piàn唱片xiāo liàng销量87liàng,219zhāng
píng jūn平均bǐ duì比对chéng jì成绩GFRIENDde59%

 yǔ zhòu宇宙shào nǚ少女zuì dà最大deyōu shì优势jiù shì就是tā men她们yǒufēi cháng非常zhōng shí忠实qiěpáng dà庞大defěn sī粉丝qúnxié zhù协助tā men她们dá dào达到pì měi媲美yī xiàn一线tuándechàng piàn唱片xiāo liàng销量duìnèideliǎngmíngzhōng guó中国chéng yuán成员mèngměixuāncān jiā参加lezhōng guó中国bǎnxuǎnxiùjié mù节目chuàng zào创造101hòushùn lì顺利wèituán tǐ团体dǎ xiǎng打响zàizhōng guó中国dezhī míng dù知名度liǎngréndāng shí当时zàn qiě暂且lí duì离队jiā rù加入xiàn dìng限定zǔ hé组合huǒ jiàn火箭shào nǚ少女101dànhuǒ jiàn火箭shào nǚ少女101jīn nián今年jiāngyuēmǎnjiě sàn解散rú guǒ如果zhèliǎngrényǐ jí以及lìngmíngzhōng guó中国chéng yuán成员chéngxiāodōunéngzàijīn nián今年shùn lì顺利guīduìbì dìng必定néngyǐn qǐ引起gāo dù高度deguān zhù关注

shàng wèi上位zǔ ài阻碍

 suī rán虽然yǔ zhòu宇宙shào nǚ少女yǒuzhōngfěn sī粉丝dà lì大力zhī chí支持dàntā men她们zàihán guó韩国réngquē fá缺乏zú gòu足够dezhī míng dù知名度jiā shàng加上gē qǔ歌曲bù gòu不够lǎnglǎngshàngkǒudǎo zhì导致tā men她们deyīnyuánxià zǎi下载chéng jì成绩cǎn bù rěn dǔ惨不忍睹xī wàng希望jīng jì经纪gōng sī公司xià cì下次néngrèn zhēn认真wèitā men她们tiāoshǒuzú yǐ足以ěrdehǎo


tiǎo zhàn zhě挑战者OH MY GIRLwěn zhā wěn dǎ稳扎稳打xù shì dài fā蓄势待发

shàngzhāngzhuān jí专辑Fall in Love2019
sì zhōu四周yīnyuánxiàzàiliàng37liàng,628liàng,021
chàng piàn唱片xiāo liàng销量16liàng,874zhāng
píng jūn平均bǐ duì比对chéng jì成绩GFRIENDde42%

 tiǎo zhàn zhě(Gtiǎo zhàn zhě)I-DLEyī yàng一样OH MY GIRLzàiqù nián去年cān jiā参加leQueendombìngzàifānchànghuán jié环节zhōngDestinychéng gōng成功zhì zào制造huà tí话题ràngtā men她们dezhī míng dù知名度zhí xiàn直线shàng shēng上升bù jǐn rú cǐ不仅如此OH MY GIRLqù nián去年shǒuyǒngduówú xiàn无线diàn shì tái电视台yīn yuè音乐jié mù节目pái háng bǎng排行榜guàn jūn冠军shìtuán tǐ团体fā zhǎn发展dezhòng yào重要lǐ chéng bēi里程碑gèngshìqí tā其他sānzhītiǎo zhàn zhě挑战者tuánsuǒháiwèiqǔ dé取得dejiā jì佳绩suī rán虽然OH MY GIRLchū dào出道yǒuniándàn shì但是tā men她们sī háo丝毫méi yǒu没有tíng zhì停滞huòxià huá下滑dejì xiàng迹象fǎn ér反而bù duàn不断dezàijìn bù进步mù qián目前chéng jì成绩chǔ yú处于zhōngshàngshuǐ zhǔn水准deOH MY GIRLkě fǒu可否kàoQueendomderè dù热度dǎ pò打破mù qián目前dejiāng jú僵局ne

shàng wèi上位zǔ ài阻碍

 yǔ zhòu宇宙shào nǚ少女xiāng fǎn相反OH MY GIRLyōng yǒu拥有xiāng dāng相当gāodezhī míng dù知名度dànquē fá缺乏zhōngfěn sī粉丝tǐngrú guǒ如果wú fǎ无法kàoQueendomxiào yìng效应kuài sù快速kuò dà扩大zhōngfěn sī粉丝qúnshàng wèi上位zhīkě néng可能huìzǒudebǐ jiào比较xīn kǔ辛苦


tiǎo zhàn zhě挑战者běn yuè本月shào nǚ少女hǎi wài海外rén qì人气bù róng不容xiǎo kàn小看

shàngzhāngzhuān jí专辑xiǎo kàn#jīn nián今年2yuè
sì zhōu四周yīnyuánxiàzàiliàngwèijìnbǎng
chàng piàn唱片xiāo liàng销量100liàng,000gēn jù根据xiāo liàng销量zǒu shì走势yù gù预估wán zhěng完整shù jù数据wèigōng bù公布
píng jūn平均bǐ duì比对chéng jì成绩GFRIENDde60%

 suī rán虽然běn yuè本月shào nǚ少女LOONAzàihán guó韩国háiwèidǎ xiǎng打响zhī míng dù知名度dàntā men她们zàihǎi wài海外quèshìruìbù kě不可dǎngtuán tǐ团体gāng yù刚玉jīn nián今年2yuèfā xíng发行dezhuān jí专辑xiǎo kàn#xùn sù迅速dēng shàng登上le54guó jiā国家deITUNESbǎng shǒu榜首chuàngxiàhán guó韩国tuánxīnjì lù纪录rú guǒ如果tā men她们dehǎi wài海外chéng jì成绩néngjì xù继续rú cǐ如此liàngyǎnchí zǎo迟早bì dìng必定néngyǐn qǐ引起hán guó韩国dà běn yíng大本营deguān zhù关注

 jìn qī近期hái yǒu还有xiāo xi消息bào chū爆出SMyú lè娱乐gōng sī公司delǎo bǎn老板xiùmǎnzhèng zài正在kǎo lǜ考虑duì běn对本yuèshào nǚ少女jìn xíng进行jìnshí亿hán yuán韩元detóu zī投资zhèbiǎo shì表示kàn hǎo看好běn yuè本月shào nǚ少女defā zhǎn发展qián lì潜力yīn cǐ因此yuàn yì愿意dà lì大力zhī chí支持tā men她们wǎng hòu往后dehuó dòng活动rú guǒ如果xiāo xi消息shǔ shí属实SMzàihán guó韩国nèi wài内外deyǐng xiǎng lì影响力xiāng xìn相信běn yuè本月shào nǚ少女néngxiǎng yǒu享有gèng duō更多defā zhǎn发展zī yuán资源dēng shàng登上yī xiàn一线zhǐ rì kě dài指日可待

shàng wèi上位zǔ ài阻碍

 yǒuxiāo xi消息shuōběn yuè本月shào nǚ少女suǒ shǔ所属gōng sī公司Blockbusterhǎi wài海外detóu zī zhě投资者fā shēng发生fǎ lǜ法律jiū fēn纠纷bì xū必须zhī fù支付jiāng jìn将近300wànměi yuán美元depéi cháng jīn赔偿金rú guǒ如果gōng sī公司bù néng不能jǐn kuài尽快jiě jué解决zhèchǎngjiū fēn纠纷xiāng xìn相信běn yuè本月shào nǚ少女dehuó dòng活动duō shǎo多少huìshòu dào受到fù miàn负面yǐng xiǎng影响

 


注:所有数据来自韩国官方网站“Gaon Chart”。