娱乐 > 专题报道 > 韩团人数方程式解码
最近出道的中国小分队WayV。
号称拥有“不受限阵容”的NCT(大图),总人数不断变动增加,旗下有多个不同的分队。
近年来出道的新晋团体人数有“回缩”的趋势,例如拥有五名成员的人气新女团ITZY。
近年来有不少韩团都打出七人阵容,包括名扬国际的(上图)防弹少年团。这是巧合还是精心的“计算”?
近年来有不少韩团都打出七人阵容,包括名扬国际的Super M。这是巧合还是精心的“计算”?
造团综艺Produce 101成功捧出男团Wanna One(上)与女团I.O.I(下),一度让11成为韩团人数新“魔数”。
Previous Next

hántuánrén shù人数fāng chéng shì方程式jiě mǎ解码

16.09.2020

报道:陈珮雯

 2345678910111213zhìwú xiàn无限liàngK-popǒu xiàng偶像tuán tǐ团体dechéng yuán成员rén shù人数duōshǎofàn wéi范围guǎng fàn广泛rán ér然而jiū jìng究竟duō shǎo多少chéng yuán成员cáishìzuìshì hé适合zào jiù造就zhīchéng gōng成功hántuándemó fǎ魔法shù zì数字dòu hào逗号cháng shì尝试fēn xī分析qí zhōng其中mì mǎ密码

 rú guǒ如果shìyì rén艺人shì wù suǒ事务所huòzhìzuògōnghuìzěn me怎么jué dìng决定zhīhántuángāiyǒuduō shǎo多少míngchéng yuán成员 

 shú xī熟悉K-popquān zi圈子detóng xué同学dōuzhī dào知道hán guó韩国ǒu xiàng偶像tuán tǐ团体yī bān一般yǒumíng què明确degōng néng功能fēn gōng分工chéng yuán成员menzàiguān fāng官方lǚ lì履历zì wǒ自我jiè shào介绍shídōuhuìtí dào提到měirénsuǒfù zé负责debù tóng不同zhí wù职务dān dāng担当

rén shù人数juéfēn gōng分工xū qiú需求

 dāng rán当然chú le除了zhí jiē直接guān xì关系dàoyīnzuòpǐnhuòwǔ tái舞台biǎo yǎn表演dejī běn基本zhí zé职责zhǔchàngwǔ dǎo舞蹈ráo shé饶舌yǐ jí以及néngtí gāo提高zǔ hé组合mén mian门面zhǐ shù指数deyánzhídān dāng担当chéng yuán成员dezhí wù职务háibāo kuò包括néngzàizōng yì jié mù综艺节目zhōngpàishàngyòng chǎng用场wèituán tǐ团体cún zài存在gǎnjiā fēn加分degè rén个人lì rú例如gǎo xiào搞笑yuè qì乐器mó fǎng模仿yùn dòng运动děngéwàicái yì才艺yǐ jí以及yǒutuán tǐ团体dàohǎiwàijiāoliúfā zhǎn发展dezhōngyīngtàiděngwài yǔ外语néng lì能力chuàng zuò创作biānyīnzhìzuòděngmù hòu幕后cái huá才华suī rán虽然kě guì可贵dànzhì shǎo至少zàituán tǐ团体chū dào出道chū qī初期shǔ yú属于yǒuhǎoyě bà也罢decì yào次要kǎo liáng考量

 zhè yàng这样suànláirú guǒ如果měichéng yuán成员zhīfù zé负责zhǒngzhí wù职务zhīhántuándechéng yuán成员rén shù人数zhào lǐ照理wèimínggè bié各别fù zé负责zhǔchàngzhǔráo shé饶舌yánzhídàoliùmíngzhǔchàngzhǔráo shé饶舌yánzhízōng yì综艺gǎnhuògè rén个人wài yǔ外语néng lì能力

rú guǒ如果zhīrén wèi hé为何tuángèngpǔ biàn普遍

 rú guǒ如果lǐ lùn理论shàngdàoliùrénzú gòu足够wèi hé为何gèng duō更多hántuándechéng yuán成员chāo guò超过liùrénshèn zhì甚至SMyú lè娱乐qí xià旗下xiānròujūn tuán军团NCTnà yàng那样wú xiàn无限liàngkuò chōng扩充zuì dà最大yuán yīn原因qí shí其实jiù shì就是duō duō yì shàn多多益善xiāng fǔ xiāng chéng相辅相成

 bǐ fang比方shuōyī bān一般tuán tǐ团体yǒuzhì shǎo至少liǎngmíngzhǔchàngwǔ dǎo舞蹈ráo shé饶舌dān dāng担当wú lùn无论shìlún fān轮番shàng zhèn上阵hái shì还是xiāng hù相互pèi hé配合dōunéngwèigē qǔ歌曲yǎn yì演绎wǔ tái舞台yǎn chū演出zēng tiān增添zhènzhàngshēng shì声势cénggǎncǐ wài此外bù tóng不同chéng yuán成员yǒubù tóng不同gè rén个人wài yǔ外语zhuān cháng专长tí shēng提升tuán tǐ团体dezōng yì综艺jià zhí价值yǔ yán语言gōu tōng沟通néng lì能力wàn yī万一yǒuchéngyuányīn wèi因为dàng qī档期wèn tí问题shāngbìnghuòshèn zhì甚至tū rán突然tuántóng lèi同类gōng néng功能dān dāng担当deqí tā其他chéng yuán成员néngxiāng duì相对qīng yì轻易wèi

 dāng rán当然yī gè一个tuán tǐ团体dechéng yuán成员yuèduōnéngjī zhòng击中bù tóng不同fěn sī粉丝xǐ hào喜好kǒu wèi口味dejī lǜ几率jiùyuègāobù guò不过zhì shǎo至少zàichū dào出道chū qī初期tuán yuán团员tàiduōróng yì容易quē fá缺乏biàn shí辨识zhǐ yǒu只有shǎo shù少数chéng yuán成员bǐ jiào比较yǒujī huì机会chūwèiqí tā其他chéng yuán成员ān yú安于jì xù继续péipǎobù rán不然jiùdekāigè rén个人xī yǐn吸引guān zhù关注

tuánzhī duì支队duōshāng jī商机gèng duō更多

 tuándelìnghǎo chu好处shìnéngqīng yì轻易huà fēn划分chéngzhī duì支队huó dòng活动ràngzhuānchǎngyǎn chàng huì演唱会dejié mù节目gèngfēng fù丰富duō yuán huà多元化hái yǒu还有tuò zhǎn拓展shì chǎng市场deshāng yè商业kǎo liáng考量lì rú例如EXOzhī qián之前12rénshífēn wéi分为EXO-KEXO-Mgè bié各别zhuān gōng专攻hán guó韩国zhōng guó中国shì chǎng市场13rénzǔ hé组合Seventeenyǒuxī hā嘻哈chàng hè唱和wǔ dǎo舞蹈sānzhīfēn duì分队hái yǒu还有jìn nián lái近年来xùn sù迅速jué qǐ崛起dewú xiàn无限liàngtuán duì团队NCTzhì jīn至今tuī chū推出lezhī duì支队NCT UNCT 127NCT Dreamyǐ jí以及niánchūgāngchū dào出道deWayV

 zhè me这么jì suàn计算dehuàjiǎ rú假如měimíngchéng yuán成员zhǐ yǒu只有xiàngzhuān zhí专职zhīhántuánlǐ xiǎng理想zhōnghuìyǒuliǎngmíngzhǔchàngliǎngmíngwǔ dǎo舞蹈dān dāng担当liǎngmíngráo shé饶舌dān dāng担当zhì shǎo至少míngyánzhídān dāng担当zhì shǎo至少míngchéng yuán成员xiāng dāng相当fú hé符合jìn dài近代hóng huǒ红火hántuándechéng yuán成员rén shù人数lì rú例如fáng dàn防弹shǎoniántuánSuper MOh My GirlVICTONiKONGOT7BToBděng děng等等bù guò不过píng jiè凭借zàotuánzōng yì综艺Produce 101chū dào出道de11rénnántuánWanna OneX1dōuqǔ dé取得jù dà巨大chéng gōng成功jiā shàng加上jìn nián lái近年来xiānchū lú出炉derén qì人气xīntuánITZYTXTONEUSAB6IXděng děng等等dōuzhìliùréndezhèn róng阵容chū dào出道zàotuánshǔsuí shí随时huìgēn zhe跟着dāng xià当下qū shì趋势érbiàn huà变化gèngnéngyǐn qǐ引起guǎng dà广大fěn sī粉丝dehào qí好奇qī dài期待

lèichéng yuán成员zuìduō gōng néng多功能 

 wèi le为了fú hé符合jīng jì xiào yì经济效益hántuánchéng yuán成员degōng néng功能fēn gōng分工tàikě néng可能rénzhǐ yǒu只有zhǒngzhí wù职务yóu qí尤其shìrén shù人数xiāng duì相对jiàoshǎodetuán tǐ团体zuìchángchóng dié重叠dechéng yuán成员gōng néng功能rú xià如下

wǔ dǎo舞蹈ráo shé饶舌
lì zi例子fáng dàn防弹shǎoniántuándeJ-HopeNCTdeTaeyongEXOdeKaishìxūnTwicedeMomoBlackpinkdeLisaAB6IXdeyòuzhèn

 wǔ dǎo舞蹈ráo shé饶舌dōuxū yào需要gāo dù高度dejié zòu节奏mǐn gǎn xìng敏感性dōujiǎng qiú讲求zhǒngzhuǎidegè xìng个性tài du态度yīn cǐ因此zhèliǎngzhǒnggōng néng功能dechóng dié重叠xiāng dāng相当hé lǐ合理 

ráo shé饶舌wài yǔ外语tōng cháng通常shìyīng yǔ英语
lì zi例子GOT7deJacksonMarkfáng dàn防弹shǎoniántuándeRap MonBlackpinkdeLisaJennieMonsta Xdeyīng yǔIyīng yǔ.yīng yǔM

 hěn duō很多yà zhōu亚洲ráo shé饶舌yì rén艺人dōushìcóngměi guó美国ráo shé饶舌zhōngqǔ jīng取经ráo shé饶舌gē cí歌词zhōngchān zá掺杂bù shǎo不少yīng yǔ英语yīn cǐ因此hántuánzhōngderáo shé饶舌dān dāng担当hěn duō很多shí hòu时候jiāo gěi交给yīng yǔ英语néng lì能力jiàoqiángdehǎiguīpàihuòyīng yǔ英语néng lì能力jiàoqiángdechéng yuán成员fù zé负责

ráo shé饶舌xiě歌<xiě/span> / zhì zuò制作
lì zi例子fáng dàn防弹shǎoniántuándeRap MonSugaJ HopeiKONdezhì zuòByīng yǔ.yīng yǔIBobbyNCTdeTaeyongMonsta XdeJooheonMamamoodeMoonbyulHwasaStray KidsdeBang ChanChangbin

 ráo shé饶舌gē shǒu歌手zì jǐ自己xiěrapqǐ lái起来cáigèngzì rán自然yǒufeelduō shù多数hántuánderáo shé饶舌dān dāng担当qǐ chū起初rapdeshìxiàn chéng现成degē cí歌词dànsuí zhe随着zī lì资历zēng zhǎng增长tā men他们yī bān一般huìgèng duō更多decān yù参与ráo shé饶舌gē cí歌词dechuàng zuò创作

 jī yú基于tóng yàng同样decái néng才能yán shēn延伸fā zhǎn发展yuán lǐ原理bù shǎo不少tuán tǐ团体dezhǔchàngyǐ jí以及zhǔhuìfēn bié分别cān yù参与xiěbiāndezhí wù职务shèn zhì甚至cóngchū dào出道qiánjiùzhǎn xiàn展现mù hòu幕后cái huá才华lì rú例如Seventeendewǔ dǎo舞蹈fēnduìchángHoshigē chàng歌唱fēnduìchángWoozyjiān rèn兼任yīn yuè音乐zhìzuòrénNCTderàoshéshǒuMarkzhǔchàngTaeilděng děng等等zhènéngwèituán tǐ团体dezhěng tǐ整体shí lì实力jiā fēn加分ràngdà jiā大家rèn shi认识dàoǒu xiàng偶像tuán tǐ团体juéfēizhīkàoqīng chūn青春yánzhíchī fàn吃饭dehuā píng花瓶